Bündner Kunstmuseum Chur
Museum d’art dal Grischun Cuira
Museo d’arte dei Grigioni Coira

Occurrenza privat​a

Sajan quai events da firmas u d'uniuns u occurrenzas da famiglia – il Museum d'art dal Grischun a Cuira è il lieu ideal per Vossa occurrenza. Il museum porscha l'ambient artistic e l'infrastructura necessaria per occurrenzas en in pitschen ed en in grond rom. Nus purschain
tranter auter visitas guidadas persunalas tras l'exposiziun u observaziuns da maletgs tenor in tema, magari tenor ina da Vossas ideas. Il team d'intermediaziun d'art ha sviluppà lavuratoris creativs per persunas creschidas. Quests lavuratoris pon vegnir organisads tenor temas e sin Voss giavisch. Laschai As cussegliar.

Encurunada vegn Vossa occurrenza, sch'ella vegn accumpagnada culinaricamain. Nossa ustiera dal Café dal museum Christina Pedersen e ses team realiseschan Vossas ideas cun blera creativitad e tenor Voss budget.

Nus As dain gugent infurmaziuns e sustegnain Vossa idea fin a sia realisaziun.

PDF Formular d'annunzia per Vossa occurenza privata

Uras d'avertura
Ma, me, ve, 9.00 – 17.00
Gi, 9.00 – 20.00
So, du, 10.00 – 17.00

Cussegliaziun per Vossa occurrenza en il museum
info@bkm.gr.ch
T +41 81 257 28 70

 

 

 

 

Termine gemäss Ansicht

Museum d'art dal Grischun Bahnhofstrasse 35 CH-7000Cuira T +41 81 257 28 70 . info@bkm.gr.ch
Ma-Du 10.00 – 17.00 Gi 10.00 – 20.00