Uffizi da cultura

L'existenza da museums chantunals n'è betg ina chaussa evidenta. Ch'i dat en il Grischun schizunt trais da quels, è ina particularitad da noss chantun. Quai mussa ch'ils museums han ina gronda impurtanza sco lieus per reflectar davart sasez e davart il mund.

Tras il fatg ch'il chantun surpiglia en l'uffizi da cultura l'incumbensa da manar il museum d'art dal Grischun, il museum retic ed il museum da la natira dal Grischun sa manifestescha questa conscienza er sin il stgalim da la lescha.

Per las trais chasas èsi a medem temp in privilegi sco er ina incarica pretensiusa. Lur incumbensas principalas èn quellas da collecziunar, da conservar, da perscrutar e d'intermediar. Ellas stattan a disposiziun sco post da contact per la populaziun ed han uschia la funcziun da centers da cumpetenza sco tals, mintgamai en lur sectur spezial.

Il chantun è proprietari dals edifizis dal museum e procura per la gestiun sur l'uffizi da cultura.

Uffizi da cultura