Biblioteca

La biblioteca dal museum d'art dal Grischun a Cuira è ina biblioteca da preschientscha ch'è accessibla a la publicitad. Ils effectivs èn registrads en il catalog da l'uniun da bibliotecas dal Grischun e pon vegnir consultads al lieu durant las uras d'avertura da la biblioteca. La biblioteca sa drizza a scienziadas e scienziads d'art, a collavuraturas e collavuraturs da museums sco er a persunas interessadas.

L'effectiv da la biblioteca cumpiglia circa 10 000 ovras davart l'art dal 19. e 20. tschientaner e davart l'art contemporan e crescha mintg'onn per circa 200 titels. L'effectiv vegn stabilì principalmain tras il barat da scrittiras cun instituziuns d'art svizras ed estras e cumpiglia catalogs d'exposiziuns e da museums, monografias d'artistas e d'artists e catalogs d'ovras. In'attenziun speziala vegn dada a l'art contemporan ed ad ina cataloghisaziun sche pussaivel cumpletta da tut ils titels davart artistas ed artists grischuns.

Uras d'avertura:
mardi, 13.30 – 18.00

Contact
Uta Kohl
uta.kohl@kbg.gr.ch