Temp preschent

L'art dal temp preschent è caracterisà er en il Grischun tras ina gronda diversitad. L'occupaziun artistica cun la cuntrada specifica, cun il spazi cultural spezial e cun ses caracter turistic è vegnì cumplettà cun in vast champ da temas, cun ils quals las artistas ed ils artists sa fatschentan oz, e quai cun in'egliada averta vers il mund.

Il museum d'art dal Grischun a Cuira ha la pretensiun da dar spazi a las differentas confruntaziuns ed in'attenziun speziala ad aspects cun gronda relevanza per il Grischun. La vista sur ils cunfins or permetta en quest connex da mussar differentas perspectivas e d'adina puspè er vesair da nov l'agen. Ovras da Richard Long, da Hamish Fulton, da Markus Raetz u da Roman Signer èn ina contribuziun impurtanta en chaussa.