Bündner Kunstmuseum Chur
Museum d’art dal Grischun Cuira
Museo d’arte dei Grigioni Coira

2014

​david weiss
Werke 1968 - 1979
15.02. – 18.05.2014

David Weiss (1946 – 2012) è in artist svizzer enconuschent sin plaun internaziunal, che ha lavurà dapi l'onn 1979 ensemen cun Peter Fischli e che ha chattà vasta renconuschientscha e gronda popularitad cun sias lavurs da sculptura, cun sias fotografias e cun ses videos. Main enconuschenta è sia ovra dissegnada ch'è naschida tranter ils onns 1968 e 1979 e ch'i vala ussa, dus onns suenter la mort da l'artist, da scuvrir da nov en l'exposiziun dal museum d'art dal Grischun.

Ditg n'han sias lavurs temprivas betg interessà David Weiss. Il cumenzament da sia collavuraziun cun Peter Fischli ha el suspendì sia ovra dissegnada, malgrà ch'el è daventà l'onn 1975 enconuschent tranter auter tras ses uschenumnà Regenbüchlein ("up and down town"). Ch'el ha creà da quel temp in'ovra cumplessiva e ch'el è sa preschentà en exposiziuns cun auters artists u en exposiziuns individualas, è vegnì emblidà pli e pli. L'onn 1981 han David Weiss e Peter Fischli exponì l'ultima giada lavurs individualas separadamain en il museum d'art da Winterthur, e quai en il rom da l'exposiziun "Maletgs" che Patrick Frey ha tgirà. Ils ultims mais avant sia mort l'onn 2012 ha David Weiss puspè deditgà a ses dissegns temprivs ed en spezial er preparà l'ediziun da differents cudeschs d'artists ch'èn vegnids sviluppads tranter l'onn 1973 e 1979.

Per David Weiss èn ditg stadas en il center las cumponentas narrativas e la lingua figurativa dals comics sco er la lavur en serias e schizunt en settings cinematografics. Ultra da maletgs da la citad e da la notg variescha el adina puspè munds cosmics e cumposiziuns abstractas cun raits u spiralas. David Weiss è ina persuna romantica e melanconica. El enconuscha ils gronds sentiments e tscherna motivs, nua che quels sa manifesteschan. Tuttina reusseschi ad el dad adina puspè rumper il patos cun pli u main ironia.

L'exposiziun da las lavurs sin palpiri per part da format grond en il museum d'art dal Grischun a Cuira sa deditgescha ussa per l'emprima giada a questa part main enconuschenta da l'ovra da David Weiss e la lascha vegnir scuverta da nov.

Vernissascha: venderdi, ils 14 da favrer, a las 18.00
Bainvegni ed introducziun: Stephan Kunz, directur dal museum d'art dal Grischun

Catalog
Davart l'exposiziun cumpara in catalog plain maletgs da 144 paginas cun texts da Stephan Kunz ed Iwan Schumacher. Ediziun Patrick Frey: Nine books. 1973-1978.

Uras d'averturaMa-Du 10.00–17.00 Gi 10.00 – 20.00